Pepřový sprej KO FOG 50 ml

Kód: 16223050
Vaše cena: 170 Kč
Nejprve zvolte variantu
Pepřový sprej o objemu 50 ml s dosahem 3-4 m obsahuje Oleoresin Capsicum (10% OC).
Výstřik má charakter MLHY. Není nutné přesné zamíření, vystříkne mohutný oblak mlhy, který je ale více náchylný na rozptýlení při případném větru.
Při stálém stlačení trysky je obsah nádobky vystříkán (vyprázdněn) do 5 sekund. Působí i proti agresivním zvířatům.

Praktický klip umožňuje pohodlné nošení spreje.

Návod k použití:

Při ohrožení namiřte ventilek spreje na útočníka na vzdálenost 1–3 m a stříkejte v krátkých dávkách cca 1 sekundu (po směru větru).
Nestříkejte proti větru. Nepoužívejte v malých nebo uzavřených prostorách (např. ve výtahu, autě) a na vzdálenost pod 1 m, protože hrozí zasažení samotného uživatele.
Zasažení obličeje způsobí prudké pálení očí a kašel. Útočník je po dobu cca 30 minut dezorientovaný.

Upozornění:

Obranný sprej je určen výhradně k sebeobraně, zneužití se trestá.
Sprej se nesmí používat proti těhotným ženám, osobám mladším 15 let, osobám nemocným a osobám vysokého věku.
Prodej pouze osobám starším 18 let.

Pozor:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Skladujte na dobře větraném místě. Zamezte vdechování aerosolů. Zamezte styku s kůží a s očima.
Obal a zbytky obsahu likvidujte na sběrném místě nebezpečných odpadů. Extrémně hořlavý aerosol. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy.
Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením.
Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

První pomoc:

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou / osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Nepoužívejte krémy, masti a oleje. V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechejte jej v klidu.
Nepominou-li potíže po 1 hodině, vyhledejte okamžitě lékaře. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Datum expirace: na dně nádobky.

Průměr nádobky 35 mm, výška 110 mm. Sprej nelze opětovně plnit. Vyrobeno v Německu.