Obranný sprej pepřový Anti-Attack OC JET 20ml

Kód: SLZAK PEPPER TENKY JET
Vaše cena: 160 Kč
Nejprve zvolte variantu
Obranný sprej pepřový Anti-Attack OC JET 20ml



JET (střela) - dosah až 6m.


Pepřový sprej (vysoce koncentrovaný Oleoresin Capsicum - OC) o objemu 20 ml.


Výstřik má charakter paprsku, po zasažení dostane útočník mnohem vyšší dávku než u mlhy.


Při stálém stlačení trysky je obsah nádobky vystříkán (vyprázdněn) do 6-ti sekund.


Vyrobeno v Německu.


Sprej nelze opětovně plnit.



R-S věty:


Pozor: S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí "Prodej od 18let". R-36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. S-9 Skladujte na dobře větraném místě. S-23 Nevdechujte aerosol. S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima. R-41 Nebezpečí vážného poškození očí.



První pomoc:


S-26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S-46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S-27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody.