Slzák TW1000 Pepper - Fog Man 40ml

Kód: 203
Vaše cena: 230 Kč
Nejprve zvolte variantu
Praktický pepřový sprej pro osobní sebeobranu.
Díky kompaktnímu tvaru skvěle padne do ruky. Sprej je vybaven 3kanálovou tryskou, která generuje silný stříkací paprsek.
Ochranný uzávěr proti neúmyslnému použití
Ochranné víčko má zapuštěnou spoušť, která zabraňuje nechtěnému spuštění. Speciální kryt navíc chrání uživatele před sebekontaminací.


Kónický rozstřikovací proud.
Obranné spreje TW1000 Pepper-Fog generují silný rozprašovací paprsek vytvářející kónickou expanzi dráždidla, což usnadňuje zasažení pohyblivých cílů.
Kuželovitý tvar spreje zvyšuje přesnost a vede k plnému podráždění očí a dýchacích orgánů útočníka. Riziko, že kvůli nepřesnému zacílení přehlédnete útočníka, je minimalizováno.


Dráždivé činidlo: Přírodní chilli extrakt OC (Oleoresin Capsicum)
Obsah: 40 ml
Vzor stříkání: kónický stříkací proud
Dosah: 2 – 3 m
Vlastnosti: ochranný kryt s 3kanálovou tryskou
Rozměry: V 85 mm, O 35 mm
Hmotnost: 49 g


Osobní sebeobrana
Pepřové spreje TW1000 spolehlivě fungují při osobní obraně a byly úspěšně používány jako univerzální rozprašovače pro sebeobranu v mnoha zemích světa. S pepřovými spreji TW1000 jste také v bezpečí před náhlými útoky kousavých psů a nebezpečně cvičených zvířat.


Bezpečnostní pokyny pro bezpečné zacházení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení GHS/CLP):
NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Způsobuje vážné podráždění očí. Způsobuje podráždění kůže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout.
Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení. Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po použití.
Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C / 122 °F. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.